CLOUD-SG1 CLOUD-SG2 CLOUD-SG3 Intel Xeon E3-1245v5/1270v6 Intel i7-6700K/7700K
CPU 數量 2vCPU 3.1 GHz
(雲主機)
4vCPU 3.1 GHz
(雲主機)
雲8vCPU 3.1 GHz
(雲主機)
4c/8t - 3.8GHz - 4.5GHz
(實體獨立主機)
記憶體RAM大小 7GB 15GB 30GB 32GB / 64GB DDR4 ECC 2133 MHz
硬碟容量 50G SSD
Windows server 2012 2016 R2
100G SSD
Windows server 2012 2016 R2
200G SSD
Windows server 2012 2016 R2
2x2TB STAT 或 2x450 SSD
Windows server 2012 2016 R2
伺服器服務 網站/遊戲 網站/遊戲 網站/遊戲 網站/遊戲
PING值 70ms-150ms 70ms-150ms 70ms-150ms 70ms-150ms
海外線路 250M無限流量 250M無限流量 500M無限流量 500M無限流量
DDOS保護 500G+ 500G+ 500G+ 500G+
機房位子 新加坡 新加坡 新加坡 新加坡
合約或設定費 無需合約
無設定費用
無需合約
無設定費用
無需合約
無設定費用
無需合約
無設定費用
每月服務費用 7600/月 9000/月 14500/月 18500/月
合約或設定費 聯絡客服 聯絡客服 聯絡客服 聯絡客服
注意事項:本方案為客制化專用遊戲主機
1.不提供試用期與退費,請在申請及付款前評估是否為您所需求之服務。 2.租期起始日為交機起算。